A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal Prindo S.L. des d'ara, amb CIF: B17254707 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

 

Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per (Prindo S.L.). Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de (Prindo S.L.) amb domicili c/ Castell de Montgrí, 6, 17007, Girona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

 

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'Usuari que envia la informació a (Prindo S.L.) és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant (Prindo S.L.) de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

(Prindo S.L.) no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. Es exonera (Prindo S.L.) de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per (Prindo S.L.) sempre que procedeixi de fonts alienes a (Prindo S.L.).

 

Cessió de dades a tercers

(Seogirona.es) no cedirà les dades personals a tercers. No obstant, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

 

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a: Prindo S.L. c/ Castell de Montgrí, 6, 17007, Girona juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

 

Acceptació i Consentiment

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de (Prindo S.L.), en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades personals.

 

Canvis en la present política de privacitat

(Prindo S.L.) es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, (Prindo S.L.) anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.